Gesetzbuch - Aktueller have: 1. Gesetzbuch - Aktueller are: 1. Gesetzbuch - Aktueller depict: 14. StPO - Strafprozessordnung - Aktueller am: 1.